Als studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun studie hebben ze recht op een studiecheck. Studenten die zich voor het eerst aanmelden hebben tot 1 september de tijd om hun studiekeuze te veranderen.

De juiste student op de juiste plek

Minder studie-uitval en minder switchen tussen studies betekent sneller afstuderen. Hogescholen en universiteiten kunnen hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door beter in te spelen op de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt.

Aanmelden studie uiterlijk op 1 mei

Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck voor opleidingen die niet selecteren. Aanmelding tot en met 1 mei betekent ook recht op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). Voor een opleiding met een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen) is de uiterste aanmelddatum 15 januari.

Na de tijdige aanmelding heeft de student recht op een studiekeuzecheck. Als de student na deze check toch een andere opleiding wil kiezen, dan kan dat. Studenten hoeven zich dus niet voor de zekerheid voor meerdere opleidingen tegelijk aan te melden. Let op: voor het aanmelden bij Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 dagen.

 • Aanmelden voor opleidingen met selectie: 15 januari

  Voor opleidingen met een numerus fixus (voorheen lotingstudies) geldt een uiterste aanmelddatum van 15 januari. Studenten kunnen zich bij Studielink voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden. Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde kan een student zich maar bij 1 hogeschool of universiteit aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor 2 geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en een andere opleiding met een numerus fixus.

 • Afschaffen lotingsprocedure

  De centrale lotingsprocedure bij numerus fixus-opleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. De centrale loting wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft.

 • Veranderen van studiekeuze voor 1 september

  Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van keuze. Hebben ze zich uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kunnen zij zich tot 1 september van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Ze behouden dan hun toelatingsrecht. Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden.

 • Overstappen naar andere opleiding

  Is een student al begonnen aan een opleiding en wil een student overstappen naar een andere? Dan geldt voor hen weer opnieuw de aanmelddatum van 1 mei.

 • Met hbo-propedeuse naar universiteit

  Universiteiten mogen vanaf studiejaar 2013-2014 toelatingseisen stellen aan een student met een hbo-propedeuse. Dit is om de uitval van deze studenten terug te dringen. Studenten die voor september 2013 stonden ingeschreven bij een hbo-opleiding houden het toelatingsrecht voor het studiejaar 2013-2014.

 • Betere doorstroming van mbo naar hbo

  Te veel jongeren met mbo-4 vallen uit in het hbo omdat hun vooropleiding niet aansluit op de hbo-opleiding van hun keuze. Daarom kan een hogeschool in een aantal gevallen extra eisen stellen aan deze student.

 • Afschaffen doorstroommaster

  Veel bachelors stromen nu nog door naar de master waar zij automatisch toelatingsrecht voor hebben. Dit heet doorstroommaster. Dit automatische toelatingsrecht wordt afgeschaft. Een masteropleiding is dan niet meer verplicht een student met een bepaald bachelordiploma toe te laten. Studenten moeten daardoor een meer bewuste keuze maken voor een master.

 • Toelatingseisen pabo

  Sinds het studiejaar 2015-2016 gelden toelatingseisen voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs). De toelatingseisen gelden voor een aantal basisschoolvakken. Voldoet het diploma van een aankomend student niet aan de eisen voor deze vakken? Dan moet de aanmelder een toelatingstoets maken.

  Toelating hoger onderwijs

  Leerlingen met een diploma mbo-4 of havo kunnen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een vwo-diploma of hbo-propedeuse kunnen ook voor een studie aan een universiteit kiezen.
  Heeft een leerling van 21 jaar of ouder niet de juiste vooropleiding? Dan kan hij of zij een toelatingsonderzoek doen bij een universiteit of hogeschool om alsnog te worden toegelaten.
  Sommige opleidingen stellen extra eisen aan een diploma: een bepaald profiel of vakken binnen dat profiel.

  Selectie hoger onderwijs

  Iedereen die over het juiste diploma beschikt, heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. Maar in sommige gevallen vindt er een selectie plaats. Deze selectie moet ervoor zorgen dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.

  Selectie vindt plaats bij 3 groepen opleidingen:

  • Opleidingen met een vastgesteld aantal plaatsen (numerus fixus)

   Sommige opleidingen stellen van tevoren vast hoeveel studenten zij kunnen toelaten. Zijn opleidingen zo populair dat te veel studenten zich aanmelden? Dan worden studenten geselecteerd aan de poort of toegelaten via gewogen loting. Vanaf het studiejaar 2017-2018 wordt er niet meer geloot. Vanaf dan worden studenten op basis van decentrale selectie toegelaten tot een opleiding met een numerus fixus.

  • Kleine en intensieve opleidingen

   Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere eigenschappen, dat selectie nodig is. Zoals de university colleges.

  • Opleidingen met aanvullende eisen

   Voor sommige opleidingen zijn bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen.

  Bron: Rijksoverheid