Elsevier welke hogescholen en universiteiten zijn dit jaar (2016) de beste?

Elsevier-onderzoek: dit zijn de beste studies van 2016

Wageningen University is de beste universiteit van Nederland, de beste hogeschool is HAS Hogeschool. Dat blijkt uit de nieuwe editie van Beste studies. De 22ste editie van het Elsevier-onderzoek biedt studiekiezers nuttige informatie over 2.151 opleidingen in het hoger onderwijs.

Waar zijn studenten het meest tevreden over hun opleiding? Die vraag beantwoorden Elsevier en onderzoeksinstituut ResearchNed in de 22ste editie van Beste studies. Bij Wageningen University scoren 12 van de 19 beoordeelde opleidingen bovengemiddeld. Van de 10 beoordeelde opleidingen van HAS Hogeschool – met vestigingen in Den Bosch en Venlo – krijgen 7 opleidingen een bovengemiddeld oordeel van de eigen studenten.

Vergelijking

Om tot een eerlijke vergelijking te komen, zijn de hogescholen en universiteiten ingedeeld in categorieën gebaseerd op de breedte van het opleidingenaanbod en specialismen. Bij de brede universiteiten wint Radboud Universiteit Nijmegen, van de technische universiteiten is Technische Universiteit Eindhoven de beste.

Van de brede hogescholen haalt Avans Hogeschool de hoogste score. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de beste hogeschool voor kunstopleidingen.

Resultaten uit de Nationale Studenten Enquête, uitgevoerd door Studiekeuze123, vormen de belangrijkste pijler voor Beste studies. Voor de ranglijst van hogescholen en universiteiten is gekeken naar de antwoorden op één cruciale vraag uit de enquête: ‘Geef aan hoe tevreden je bent over je opleiding in het algemeen’. De studenten konden een score geven van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

Van de scores is het gemiddelde bepaald voor alle voltijdstudenten. Vervolgens is nagegaan of een opleiding significant hoger of lager scoort dan het gemiddelde van hbo of wo, de soort onderwijs. Zo is dus telkens de totale score voor één opleiding vergeleken met de score voor het hele hbo, respectievelijk wetenschappelijk onderwijs.

Bron: http://www.elsevier.nl/kennis/achtergrond/2016/09/welke-universiteiten-en-hogescholen-zijn-dit-jaar-de-beste-367570/

Studiekeuzecheck en matching?

VOORBEREIDING INSCHRIJVING HBO/WO

STUDIEKEUZECHECK/MATCHINGSGESPREK/INTAKEGESPREK EN SELECTIEGESPREK HBO/WO

Landelijk streeft men er naar de studie-uitval te verminderen en het instroomrendement te verhogen. De studiekeuze moet daarom beter onderbouwd worden, als gevolg waarvan de kwaliteit van de instroom zal gaan stijgen. Concreet betekent dat: zelfanalyse en carrièreambities van aanstaande studenten explicieter koppelen aan de behaalde school- en/of testresultaten.

Steeds meer Universiteiten en Hogescholen maken daarvoor gebruik van een studiekeuzeportal op hun website (opleidingsinformatie en online studiekeuze) en/of een variant van een toelatingsgesprek.

De mogelijke varianten van gesprekken zijn:

 • Studiekeuzecheck/gesprek (oriëntatie)
 • Matchingsgesprek  (geschiktheid)
 • Intakegesprek (toetsing toelaatbaarheid, afwijzing mogelijk)
 • Selectiegesprek of gesprek decentrale selectie (selecteren meest geschikte kandidaten)

Bij studiekeuze- en matchingsgesprek heeft de kandidaat nog de vrijheid om zelf een beslissing te nemen, bij intake- en selectiegesprek beslist de opleiding of de kandidaat wordt toegelaten.

Voorbereiden op een Studiekeuzecheck- of toelatingsgesprek

Studiekeuzecheck/gesprek

Elk gesprek waarin de aanstaande student zich oriënteert op of verdiept in zijn/haar mogelijk toekomstige vervolgopleiding is een studiekeuzegesprek. Dit heeft een meer formeel karakter wanneer dit een gesprek is met een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs (mentor, decaan, docent) of het hoger onderwijs (studieadviseur, voorlichter, docent).

Zo bestaat er de mogelijkheid dat je uitgenodigd wordt voor ‘proef-studeren’: een vorm van een uitgebreide open dag waarop scholieren werkgroepen en colleges volgen en daarvan tevoren huiswerk voor maken. Je verdiept je actief in de opleiding om een realistisch beeld te krijgen van je toekomstige studie.

De studiekeuzegesprekken leiden tot een niet-bindend advies, maar wijzen je vaak wel op de risico’s die mogelijk voor jou gelden. Bijvoorbeeld ten aanzien van vakken als wiskunde en Engels, wanneer er een kloof zit tussen wat je hebt geleerd en wat de opleiding nodig acht.

Matchingsgesprek

In een matchingsgesprek wordt bekeken of vraag en aanbod bij elkaar passen: past de student bij de opleiding en past de opleiding bij de student? Er wordt een advies gegeven of de studie bij jou past. Dit gesprek is bedoeld om je een goed beeld van de opleiding te geven zodat je nog voor een andere studie kunt kiezen. De keuze voor de studie blijft dus bij jou liggen.

 

Matchingsgesprekken vragen om voorbereiding:

 • Die kan bestaan uit het invullen van een digitale vragenlijst over je motivatie en het volgen van proefcolleges, al dan niet met toetsen en opdrachten.
 • Soms wil men cijferlijsten en motivatiebrieven hebben of van je weten hoe je beheersing van wiskunde en Engels is.
 • Ook kan het zijn dat je ervaring in het buitenland en/of talenkennis doorslaggevend is.

Met het schrijven van een motivatiebrief, het maken van een opdracht, het voeren van een gesprek wil de opleiding bereiken dat jij beter gaat nadenken of de opleiding iets voor je is en dat jij je pas inschrijft nadat je zeker van je zaak bent.

Intakegesprek

Bij een intakegesprek is een afwijzing door de opleiding mogelijk. Het impliceert dus een toetsing van de toelaatbaarheid vóór aanvang van de studie. Op dit moment is elke aanstaande student met de juiste vooropleiding direct toelaatbaar, behalve bij opleidingen die mogen selecteren (zie Selectiegesprek).

Voor een intakegesprek kan een opleiding vragen een vragenlijst in te vullen over je cijfers en over de wijze waarop je studiekeuze tot stand kwam. Men zal mogelijke risicostudenten uitnodigen voor een gesprek. De bedoeling van het gesprek is te achterhalen:

 • Wat je motivatie is en wat voor persoonlijkheid jij bent;
 • Of je verwachtingen ten aanzien van de studie reëel zijn in relatie tot de eisen en de inhoud van de studie;
 • Of je over de benodigde competenties beschikt;
 • Wat je deficiënties zijn;
 • Of je een reëel beeld van jezelf en de studie hebt, met als doel dat je tot zelfselectie komt.

Selectiegesprek (gesprek decentrale selectie)
Via selectiegesprekken worden alleen die studenten toegelaten tot de opleiding die voldoen aan vooraf gestelde objectieve criteria en waarvoor voldoende capaciteit beschikbaar is.

Het selectiegesprek is gericht op schifting van de aanmelding, om zo te komen tot een keurcorps van de beste studenten, aan de hand van toetsing van vooraf gestelde objectieve criteria. Het gaat er dan om enkel die studenten toe te laten die:

 1. a)       voldoende kennis hebben;
 2. b)       passie voor het vak hebben;
 3. c)      kunnen verwoorden waarom ze juist deze studie kiezen;
 4. d)      zich in ruime mate in de studie hebben verdiept.

 

 

Het selectiegesprek lijkt sterk op een sollicitatieprocedure.

 • Je moet eerst een motivatiebrief schrijven met onder meer een uiteenzetting van je eigen carrièreambities. Het gaat erom dat je de universiteit of hogeschool ervan overtuigt dat ze jou moeten kiezen.
 • Goede eindexamencijfers zijn belangrijk. Wie evenwel over minder goede cijfers beschikt, maar zijn keuze wel goed kan motiveren, kan na een selectiegesprek alsnog worden toegelaten.
 • Behalve je algemene kennis en interesse is de manier waarop je jezelf tijdens het gesprek presenteert én de inhoud van je presentatie van belang.

Je bent een rund als je met je studiekeuze stunt!

Laat je dus niet verrassen. Pak je kans met beide handen aan en prepareer je op het toelatingsgesprek. Zorg dat je jouw talenten, capaciteiten, persoonlijkheid en interesses in kaart hebt gebracht zodat jij weet te vertellen waarom jij geschikt ben voor deze studie! Hier kan 2eXplore je goed bij helpen, bel/mail ons voor meer informatie www.2explore.nl.

 

Bronnen o.a.:

Gesprekken met aanstaande studenten, Leiden, 2013

http://www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/aansluiting/nieuws/gesprek.html

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk, Kohnstamminstituut, Amsterdam 2011

http://www.surf.nl/nl/publicaties/Documents/Integrale%20rapportage.pdf

 

 

MINDER TIJD VOOR GOEDE STUDIEKEUZE

Chaos dreigt bij loting voor studie

AMSTERDAM – Duizenden scholieren die vandaag aan hun eindexamenjaar beginnen en een populaire studie willen volgen, dreigen buiten de boot te vallen. Ze moeten zich maanden eerder dan nu inschrijven voor loting.

Door Olof van Joolen en Arianne Mantel – 22-8-2016, 7:57 (Update 22-8-2016, 7:57)

Bovendien gaan universiteiten hun eigen selectiecriteria hanteren. Studentenorganisaties vrezen voor chaos omdat veel scholieren van niks weten.

Tot nu toe was de loting centraal geregeld. Wie eraan wilde meedoen, moest zich voor 15 mei melden bij taakorganisatie DUO van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Vanaf het studiejaar 2017/2018 mogen universiteiten en hogescholen helemaal zelf weten hoe ze selecteren. Om ze de tijd te geven die selectieprocedure uit te voeren, moeten studenten zich voor 15 januari aanmelden.

„Dat is erg vroeg”, vindt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). „Het geeft eindexamenleerlingen nog minder tijd voor hun studiekeuze dan ze al hadden. Bovendien is het bij velen nog onbekend dat ze zich voor 15 januari moeten aanmelden. Daardoor dreigen deze scholieren te laat te zijn om zich voor de studie in te schrijven”, zegt voorzitter Jarmo Berkhout. Ook het Interstedelijk Studenten Overleg maakt zich zorgen. Voorzitter Jan Sinnige roept de overheid op eindexamenleerlingen zo snel mogelijk op de veranderingen te attenderen.

Ondoorzichtig

Aan de verandering van de selectieprocedure kleeft een tweede nadeel. Volgens deskundige Pieter Drenth dreigt het een bijzonder ondoorzichtig geheel te worden met instellingen die allemaal hun eigen criteria opstellen. Op dit moment zijn die lang nog niet voor alle universiteiten en hogescholen bekend waardoor een studiekeuze maken zo goed als onmogelijk is. „Aankomende studenten zullen allerlei strategieën bedenken om uit te komen bij de instelling van hun keuze. Dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot de beste studenten op de juiste plekken”, voorspelt de oud-hoogleraar psychologie. Als voorzitter van een adviescommissie boog hij zich in de jaren ’90 over de lotingen.

Drente zet grote vraagtekens bij het optuigen van een selectieprocedure. De ervaring heeft volgens hem uitgewezen dat bijvoorbeeld selecteren op basis van een motivatiebrief zinloos is. „Die kan zijn geschreven door vader of moeder. Bovendien bepaalt de motivatie vooraf niet of een student de eindstreep haalt. Daarbij spelen vooral factoren als financiële armslag en al dan niet te veel opgaan in het studentenleven een rol. De centrale loting was niet ideaal, maar het lijkt toch nog steeds de meest optimale methode.”

Universiteiten stellen ruim op tijd de selectiecriteria vrij te geven. Dat zal in Leiden voor de open dagen in oktober het geval zijn. De Universiteit van Amsterdam belooft voor 1 september duidelijkheid te bieden.

Bron: http://www.leidschdagblad.nl/algemeen/binnenland/article28418173.ece/Chaos-dreigt-bij-loting-voor-studie_

Succes (studie)! Ambitie of intelligentie?

”Wat zijn de belangrijke persoonlijke ingrediënten om je doelen te kunnen bereiken?”

Is dat jouw Ambitie? Gedrevenheid? Of bedoelen we eigenlijk, wat zijn jouw drijfveren?

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van bepaalde persoonlijkheidsfactoren op succes. Een vb. hiervan is het promotieonderzoek van psychologe Drs. Anita de Vries en mijn eigen afstudeeronderzoek onder jongeren van 2eXplore naar de vraag of karakter medebepalend is voor (studie)succes. Wij gaan er ten onrechte maar al te vaak van uit dat de slimste altijd de beste resultaten behalen ook qua studie en werk.

Uit onderzoek is gebleken dat qua studie bijvoorbeeld doorzetters die nauwgezet en eerlijk zijn, hogere cijfers halen en vaker de eindstreep halen dan studenten die deze kwaliteiten in mindere mate bezitten. Zou dat ook in het werk zo kunnen zijn? Ja, blijkt uit onderzoek. Natuurlijk naast een gezonde dosis ambitie (een van de persoonlijkheidsfactoren), blijken de persoonlijkheidsfactoren consciëntieusheid en integriteit goede voorspellers zijn van succes.

Wellicht kan je beter de vraag stellen, heb jij de balans privé/werk wel gevonden? Veel mensen lopen vast, zoeken naar handvatten en of zoeken professionele hulp. We leven in een individuele prestatiemaatschappij, maar willen ook meer maatschappelijk bezig zijn, meer vrije tijd, meer tijd voor de kinderen, willen minder werken, zorgtaken delen, leuke dingen doen, studeren, werken en ook nog een leuke man/vrouw zijn, en die moet er ook nog goed uit zien! Dus sporten, ook dat nog!

Wat kunnen wij hieraan doen en hoe realistisch zijn jouw doelen?

Keuzestress, dat is het! Dat klinkt simpel, dus gewoon keuzes maken in volgorde van jouw prioriteiten…? Of toch eerst meer inzicht in je eigen persoonlijkheidsfactoren?

Marion Eggink

2eXplore

Ga jij optreden voor jezelf?

Wanneer ga jij…
Optreden voor Jezelf?

Wij zijn heel trots! 2eXplore is geselecteerd om als een van de 30 beste loopbaan-advies bureaus een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van mensen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector of de creatieve industrie.

Wij hebben ervaring binnen de cultuursector en specifiek binnen de danswereld.

Ga Optreden voor Jezelf – ga naar de website!
Het ei is gelegd, we zijn LIVE met het aanbod op de website van Optreden voor Jezelf.

DEEL dit a.j.b. zoveel mogelijk met mensen die in de kunst- en cultuursector actief zijn zodat we er samen voor gaan zorgen dat het beschikbare geld ook inderdaad gebruikt gaat worden!

Want, IEDEREEN die werkt in de kunst- en cultuursector of de creatieve industrie kan tot en met eind 2016 via het Sectorplan Cultuur met een korting van tenminste 50% een loopbaanadviesgesprek aanvragen of coaching en training volgen op het gebied van loopbaanplanning, persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, prestatiedruk, communicatie e.d.

Werk je bovendien in de podiumkunsten en voldoe je aan de criteria voor een vergoeding van opleidings- of ontwikkelingskosten door het SFPK, dan kom je zelfs in aanmerking voor een bijdrage van maar liefst 90%. Wacht niet langer maar ga direct naar de website Optreden voor Jezelf!

Deze regeling is een serieuze financiële impuls van 4,6 miljoen euro, die 50/50 gefinancierd wordt door de kunst- en cultuursector zelf en de z.g. Asschergelden van het ministerie van SoZaWe.

Kijk voor meer informatie op de website www.optredenvoorjezelf.nl  of neem contact op met een van onze adviseurs van 2eXplore www.2explore.nl/contact/

Nieuw bij 2eXplore Second opinion CITO-test

 

De Cito uitslag en het schoolkeuzeadvies zijn binnen maar je hebt behoefte aan een second opinion?

De NIO-toets biedt een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets, in feite een soort ‘second opinion’.

Een verkeerde schoolkeuze heeft grote gevolgen Een te moeilijke of te makkelijke opleiding kan grote gevolgen hebben voor de schoolcarrière. Daarom is het van belang dat de keuze voor een vervolgopleiding met grote zorg wordt genomen.

Als school, Cito en je eigen gevoel niet op één lijn zitten kan de NIO-toets helderheid brengen. Binnen enkele dagen heb je meer zekerheid met een NIO-toets.

Heb je twijfels over de CITO-uitslagen? Laat dan een NIO-toets doen. De toets wordt afgenomen, geïnterpreteerd en beoordeeld door een gekwalificeerde psycholoog.

 • Binnen enkele dagen een second opinion voor de schoolkeuze van uw kind!
 • Een betrouwbaar en erkend alternatief voor de Cito-toets
 • Afgenomen door een professioneel psychologisch adviesbureau
 • Warme ontvangst, prettig en knusse omgeving

Bij onduidelijkheid over het juiste schooltype
Zit uw kind op de middelbare school maar is er onduidelijkheid of hij/zij wel op het juiste niveau werkt? Vindt de school dat uw kind naar een ander niveau moet overstappen maar twijfelt u of dit een goede beslissing is?

Tot en met de derde klas van de middelbare school is het mogelijk om de NIO-toets te gebruiken voor een indicatie van het bij uw kind passende onderwijsniveau. De toets wordt in dit soort situaties door ouders veelal gebruikt als een onafhankelijke second opinion.

De juiste keuze voor het type onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Daarom laten steeds meer ouders deze keuze niet afhangen van een enkel advies.

Zeker als het schooladvies lager uitvalt dan verwacht kiezen ouders ervoor om een extra test of onderzoek te laten doen. Vaak wordt dan gekozen voor een intelligentieonderzoek. Anders dan de Cito-toets, die de schoolprestaties meet, wordt met een intelligentietest de intellectuele potentie van een kind gemeten.

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. De NIO test is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom veel ingezet ter vervanging van de Citotoets of als second opinion. Aan de hand van de NIO test ontvangt u een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

2eXplore kan de NIO elk moment van het jaar afnemen bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Bij leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs kan de NIO worden afgenomen om te kijken of uw kind op zijn/haar plaats zit binnen het gekozen onderwijsniveau.

 

 

 

 

De zesjescultuur kan vrijwel definitief verwezen worden naar de prullenmand!

De keuzegidsen voor het studiejaar 2016 levert de volgende informatie:

Er zijn 1000 HBO-bachelors!

262 daarvan laten toe op basis van een selectie.

Er zijn 400 WO-bachelors.

70 daarvan laten toe op basis van selectie.

Er zijn 1200 WO-masters
80% daarvan kennen procedures waarin per individu wordt besloten of hij/zij wordt toegelaten.
De minister zegt dat de toegankelijkheid tot de masters niet bedreigd mag worden.

De vraag is of laatbloeiers nog wel een kans maken bij een master binnen te komen.

De minister stelt dat er voor iedere student minimaal één masteropleiding in Nederland beschikbaar moet zijn.

De vanzelfsprekendheid dat je wel kunt doorstromen naar de master die volgt op de bachelor, was al van het toneel verdwenen.

Het rapport van de commissie Veerman uit 2010 vermeldt dat selectie nodig is voor meer verscheidenheid in opleidingen.

Overigens lijkt het vooralsnog te gaan om opleidingen die heel specifieke kwaliteiten vragen zoals: De Theaterschool, Pabo en Engelstalige opleidingen.

Voor zover de Keuzegids in een artikel in NRC najaar 2015.

Het kan naar mijn mening niet alleen gaan om het soort opleidingen, waarvan er drie (bovenstaand) genoemd worden.

Bij 80% selectie zijn dat er talloze meer.

Je hoort ook steeds meer van een gevraagd gemiddelde cijfer 7 voor je bachelor.

De zesjescultuur kan vrijwel definitief verwezen worden naar de prullenmand.!

Je onderscheiden en scoren lijken de maat te worden.

 

Met dank aan mijn collega Thecla Molijn http://filatim.nl

http://doorstroommatrix.nl

 

Webklas in de praktijk

Webklas! De RUG biedt een nieuwe manier van proefstuderen

De rijksuniversiteit Groningen biedt sinds kort een nieuw programma aan. Dit houdt in dat zij via een digitale manier scholieren uit 5/6 VWO willen laten proefstuderen door middel van de webklas. Hierdoor kunnen zij betere verwachtingen scheppen bij de scholieren over het eerste jaar van de betreffende studie.

Ik heb mij aangemeld via de website van de rijksuniversiteit Groningen en kreeg direct een mailtje met daarin de gegevens van de webklas en wanneer deze van start zou gaan. De webklas kost ongeveer tien studielasturen, maar wat levert het op?

Allereerst geeft het een duidelijk beeld van de lesstof die je kunt verwachten in het eerste jaar van de studie. Ik had zelf voor de webklas rechtsgeleerdheid gekozen, hierin kreeg ik opdrachten bepaalde zaken te beargumenteren en het benodigde studiemateriaal hiervoor was ruimschoots aanwezig. De webklas heeft mij geholpen bij de bevestiging van mijn studie. De opdrachten waren interessant, leerzaam en overzichtelijk ingedeeld. Je krijgt te maken met verschillende onderwerpen in het eerste studiejaar en deze hebben ze doorgevoerd in de verscheidene opdrachten binnen de webklas.

Het heeft mij nieuwe inzichten binnen de studie gegeven, een bevestiging en het staat natuurlijk goed aangeschreven op je CV als je op een brede manier hebt gekeken naar je studie. Dit kan je aantonen doormiddel van het certificaat die je na het voltooien van de webklas ontvangt. De nieuwe mogelijkheid van de RUG om proef te studeren is zeker een aanrader!

Anne Schouten

Neem een kijkje op: www.rug.nl/education/scholierenacademie/webklassen/
Voor informatie over de studiekeuzecheck: www.2explore.nl/studiekeuzecheck/

 

 

 

Studiekeuzecheck

Studiekeuzecheck – hulp bij Studiekeuze

De studiekeuzecheck is vanaf 2014 een verplicht onderdeel van de inschrijving voor je bacheloropleiding.

De manier waarop de studiekeuzecheck wordt gedaan kan verschillen per opleiding. Bij de meeste opleidingen bestaat het uit een of meerdere onderdelen bijvoorbeeld: een dagje proefstuderen, een opdracht/activiteit en/of een studiekeuzegesprek. Hierdoor kunnen zij jou een advies geven.

De studiekeuzecheck is een advies van de opleiding over hoe zij inschatten dat de door jou gekozen opleiding past bij jou wensen en capaciteiten in relatie tot de gekozen studie.
Goed om te weten dat het advies vrijblijvend is. Het geeft je natuurlijk wel een goed beeld van je kansen om de studie succesvol te kunnen doorlopen.

Als je wilt weten hoe het precies zit voor jouw gekozen studie, kijk dan bij de opleiding op het tabblad toelating en kosten.

Je hebt recht op een studiekeuzecheck maar zij kunnen jou ook verplichten hieraan mee te doen.
Het doel is natuurlijk om te zorgen dat jouw studie een succes wordt!

Meldt je je na 1 mei aan en/of werk je niet mee aan een verplichte studiekeuzecheck dan verlies je je toelatingsrecht en bepaalt de opleiding of zij jou toelaten voor de door jouw gekozen studie aan het HBO of WO.

Wil je meer weten mail ons dan met je vragen, of maak een afspraak met een van onze adviseurs, wij helpen je graag bij een goede voorbereiding.

(bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via www.rijksoverheid.nl

Meer informatie over proefstuderen via webklas?  www.2explore.nl/webklas-in-de-praktijk/